نوشته‌ها

معنی و مفهوم نمادهای نگهبان در گنجیابی

معنی و مفهوم نمادهای نگهبان در گنجیابی

معنی و مفهوم نمادهای نگهبان در گنجیابی: معنی و مفهوم نمادهای نگهبان در گنجیابی: نگهبان که بعد از برپایی مقبره نمادی را به عنوان  جایگاه در کنار کار ایجاد میکردند، که اعتقاد بر این بوده که با دادن انرژی به نماد میتواند، از جایگ…