نوشته‌ها

سنگ آینه و تشخیص آن در گنج یابی در گنجیابی

سنگ آینه و تشخیص آن در گنج یابی در گنجیابی

سنگ آینه دقیقا به کجا اشاره میکند؟ سنگ آینه و تشخیص آن در گنج یابی در گنجیابی باید به این مسئله دقت کنیم، که دقیقا به کجا اشاره میکند، زیرا بعضی از دوستان سنگ های ایستاده و صاف را جای سنگ آینه اشتباه میگیرند ، و از شرایط خاصی که باید داشته باشند …