نوشته‌ها

نماد روباه در گنج یابی

نماد روباه در گنج یابی

نماد روباه در گنج یابی و دفینه یابی   نماد روباه در گنج یابی می تواند تفاسیر و معانی متفاوتی دارد و بستگی به مکان نماد دارد که می تواند همراه با دفینه باشد یا فقط یک نماد باشد. نماد روباه همیشه یکی از مواردی بوده که کاوشگران را  جذب کرده و …