نوشته‌ها

نماد ماهی در دفینه یابی

نماد ماهی در دفینه یابی

نماد ماهی در دفینه یابی یکی از منابع غذایی با اهمیت انسان ها ماهی می باشد. اکثر ماهی ها به کمک آبشش های خود تنفس می کنند.آبشش دارای ساختاری رشته ای است که هر یک از این رشته ها از شبکه ای موی رگ ها تشکیل شده است که می توانند بخش بزرگی را برای تبادل …